ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

อ.พญ.ณัฐนิตา มัทวานนท์


อนุสาขาที่เชี่ยวชาญ
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (ภาวะมีบุตรยาก และฮอร์โมนระบบสืบพันธุ์)


การศึกษา

- แพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- วุฒิบัตรแพทยเฉพาะทาง สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทาง เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- M.Sc. Clinical Embryology, University of Oxford

(ปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศสหราชอาณาจักร)

Subspeciality
Reproductive Medicine (Infertility)